Skip to content
Blog
6 minuten leestijd
6 apr 2023

Digitale toegankelijkheid en WCAG 2.1 normen

Topics
Digitale toegankelijkheid

In Europa zal digitale toegankelijkheid in 2020 een grote rol spelen op de publieke agenda. Gedreven door een wetswijziging en verplichte normen voor de richtlijnen voor toegankelijkheid van digitale inhoud (WCAG 2.1), hebben veel publieke organisaties moeite om pragmatische oplossingen te vinden die binnen het budget passen, in de processen passen en die het probleem van het toegankelijk maken van digitale inhoud oplossen.

Waarom het de moeite waard is om de wetgeving en de ontwikkeling naar een digitaal toegankelijk Europa serieus te nemen:

  • De VS ligt ver voor op Europa als het gaat om digitale toegankelijkheid (vooral in de onderwijssector) en dient als rolmodel voor Europa;
  • Technologie heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt en is nu klaar om de weg vrij te maken voor een betere digitale inclusie op het internet door gebruik te maken van AI, zoals bijvoorbeeld bij automatische spraakherkenning;
  • Het is algemeen bekend dat digitale toegankelijkheid niet alleen ten goede komt aan mensen met een handicap of een beperking, maar aan ons allemaal, omdat we de algehele gebruiksvriendelijkheid drastisch verbeteren;
  • Op 2 december 2016 is de Europese richtlijn 2102 met betrekking tot digitale toegankelijkheid gepubliceerd. Deze richtlijn komt met enkele belangrijke deadlines en bindt openbare instellingen aan het maken van online inhoud toegankelijk.

Het internet en digitalisatie zijn momenteel onmisbare onderwepen en spelen een cruciale rol in het dagelijks leven van de mens. Het feit dat er elke dag nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied worden toegepast is overweldigend. Echter biedt deze situatie een kans aan die te belangrijk is om te laten liggen. Namelijk het beschikbaar stellen van informatie en kennis aan iedereen en op elk moment.

Het probleem ligt niet in de handicaps zelf, maar in hoe hiermee in de samenleving wordt omgegaan. En dat is precies waar de nieuwe EU-richtlijn in springt en een verschuiving in gang zet naar meer digitale inclusie, naar meer toegankelijkheid in plaats van halve oplossingen. Uiteindelijk wordt de inclusie, evenals gelijke kansen en het kunnen deelnemen aan de maatsschappij, wordt beschouwd als een fundamenteel mensenrecht.

Zoals uit de statistieken blijkt, zal een relatief grote groep profiteren van de maatregelen die door de richtlijn worden voorgeschreven. Het is namelijk zo dat ongeveer 80 miljoen mensen in Europa leven met een ernstige handicap en ongeveer 5% van de wereldbevolking slechthorend is. Dat komt neer op meer dan 360 miljoen mensen.

Echter, zoals al eerder aangegeven is, zijn deze individuen niet de enigen die profiteren van maatregelen rond digitale toegankelijkheid. Een toegankelijkere aanpak betekent vooral een meer gebruikersvriendelijke aanpak.

Met de nieuwe EU-richtlijn over digitale toegankelijkheid met betrekking tot websites van openbare instellingen, wordt gestreefd naar een meer inclusief Europa met een uniforme wetgeving over het genoemde onderwerp. Nadat de richtlijn op 22 december 2016 in werking was getreden, was de deadline voor EU-leden om de opgenomen doelstellingen in nationale wetgeving om te zetten op 23 september 2018. De toepasselijke norm voor digitale toegankelijkheid die is vastgesteld door de Europese Unie binnen de EU 2016/2102 kader is de Europese norm (EN) 301549 V 2.1.2. Dit verwijst naar het niveau A en AA van de internationale standaarden van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 als geldige minimumvereisten voor digitale toegankelijkheid.

Wat betekent digitale toegankelijkheid precies?

Officieel betekent toegankelijkheid dat alle mensen, onafhankelijk van hun fysieke of mentale toestand, op gelijke wijze toegang hebben tot dingen en toepassingen en deze kunnen gebruiken, ook zonder substantiële moeilijkheden of externe hulp.

Digitale toegankelijkheid is meer een specifieke term. Het verwijst naar digitale, vaak webgebaseerde aanbiedingen (internet en intranet), programma’s, besturingssystemen, digitale en mobiele applicaties en bestandsformaten van kantoortoepassingen. Al deze dingen moeten waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust worden ontworpen om als toegankelijk te worden beschouwd. Alle mensen, waaronder mensen met auditieve en visuele handicaps, evenals mensen met fysieke, motorische, cognitieve en neurologische beperkingen, moeten gelijke en onafhankelijke toegang hebben tot alle eerder genoemde aanbiedingen.

Digitale toegankelijkheidsmaatregelen zijn niet alleen gericht op mensen met een handicap, maar ook op ouderen, omdat zij enerzijds niet geboren zijn als “digital natives” en anderzijds omdat de leeftijd natuurlijk leidt tot een afname van bepaalde vaardigheden. Bovendien profiteren ook mensen met tijdelijke beperkingen, bijvoorbeeld gebroken ledematen, van digitale toegankelijkheid.

De olifant in de kamer: wat geldt wanneer en voor wie?

De richtlijn heeft betrekking op openbare instellingen, dat wil zeggen elke federale, staats-, provinciale of gemeentelijke instelling zoals openbare universiteiten of politieke instellingen.

Zoals reeds vermeld, worden de minimumvereisten met betrekking tot het niveau van digitale toegankelijkheid gegeven in de vorm van de Europese norm EN 301549, die op zijn beurt verwijst naar ongeveer 50 criteria van de toegankelijkheidsrichtlijnen voor webcontent WCAG 2.1.

Hoe complex de nationale wetgeving ook kan worden, uiteindelijk zijn de WCAG 2.1-normen een betrouwbare gids om de minimale toegankelijkheidsnormen te bereiken zoals vereist door de EU-richtlijn.

De links naar de genoemde normen en richtlijnen vindt u hier:
EN 301 549
WCAG 2.1

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen en eisen:

Alle inhoud en toepassingen moeten waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust worden ontworpen.

Tekstalternatieven: Voor alle inhoud die geen tekst is (bijvoorbeeld niet-bewegende afbeeldingen, grafieken of infographics) moet er een alternatief zijn, zoals bijvoorbeeld grootletter, braille, spraak, symbolen of gemakkelijk taalgebruik. De overeenstemmende succescriteria van de WCAG zijn de volgende:

SC 1.1.1 Niet-tekstuele inhoud
SC 1.3.1 Informatie en Relaties
SC 2.4.4 Link Doel (in context)

Voor op tijd gebaseerde (vooraf opgenomen) video en audio moeten transcripties en bijschriften beschikbaar zijn. De exacte vereisten vindt u in de bijgevoegde tabel hieronder:

 
  Alternatieve text inhoud Ondertiteling / bijschriften Audiobeschrijving Transcriptie
Vooraf opgenomen audio (alleen audio, bijv. Podcasts) Verplicht Niet verplicht Niet verplicht Verplicht
Vooraf opgenomen bewegende beelden (alleen video, bijv. Animaties zonder geluid) Verplicht Niet verplicht Vereist als er geen transcriptie is Vereist als er geen audiodescriptie is
Vooraf opgenomen films (opname van hoorcolleges, tutorials, leervideo’s, ..) Verplicht Verplicht Vereist, tenzij alle visuele informatie ook hoorbaar is Niet vereist tenzij de film interactieve elementen bevat
 

De overeenstemmende WCAG-succescriteria zijn de volgende:– SC 1.2.1 Alleen audio of video (vooraf opgenomen)
– SC 1.2.2 Onderschriften (vooraf opgenomen media)
– SC 1.2.3 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen media);

Inhoud moet altijd op verschillende manieren worden gepresenteerd (bijvoorbeeld door een eenvoudige lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat;

Inhoud moet altijd zo worden gepresenteerd dat deze gemakkelijk te detecteren en te lezen is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hoge kleurcontrasten of de mogelijkheid om het lettertype te vergroten;

Websites moeten altijd zo worden ontworpen dat het gebruik ervan voorspelbaar is.

Aanvullende verplichte maatregelen

  • Het verstrekken van een uitgebreide, gedetailleerde en jaarlijks geactualiseerde verklaring over de aangeboden toegankelijkheid. Deze verklaring moet bereikbaar zijn vanaf elke pagina van de bijbehorende website.
  • Verstrekken van de mogelijkheid om gemakkelijk en elektronisch in contact te komen (Feedback-Mechanism). Dit feedbackmechanisme moet ook bereikbaar zijn vanaf elke pagina van de bijbehorende website.

Gespreide deadlines

23.09.2019: Nieuwe websites, gemaakt na 23.09.2018, moeten toegankelijk zijn

23.09.2020: Alle andere websites (intranetten, extranetten) en op tijd gebaseerde media zoals video en audio moeten toegankelijk zijn. Deze deadline is het meest relevant voor instellingen die media gebruiken om leerprocessen te ondersteunen.

23.09.2021:Alle mobiele applicaties moeten toegankelijk zijn

Conclusie

Hoewel de wetgeving rond digitale toegankelijkheid kan worden gezien als een uitdagende taak, of zelfs als een operationele hindernis, is het belangrijk om de essentie van de wetgeving in gedachten te houden: als samenleving de verantwoordelijkheid nemen voor alle burgers – inclusief mensen met een handicap.

Uiteindelijk hebben alle instellingen en bedrijven, of het nu publiek of privaat is, er baat bij om hun (online) aanwezigheid en aanbiedingen voor iedereen toegankelijk te maken. Echter niet alleen dat – zoals reeds vermeld, de opname van alle mensen in alle delen van het dagelijks leven is simpelweg een fundamenteel mensenrecht. Daarnaast, het toepassen van digitale inclusie binnen een organisatie is niet de taak of de verantwoordelijkheid van één persoon of afdeling. Digitaal toegankelijk zijn is een proces en moet van alle kanten actief worden geleefd, geïntegreerd en gecoördineerd.

Uiteindelijk moet de hele kwestie van “digitale toegankelijkheid” niet als een last worden beschouwd, maar veel meer als een kans! Over het algemeen profiteren we allemaal van de maatregelen die van toepassing zijn, aangezien de basisbetekenis van toegankelijkheid gebruiksvriendelijkheid is.

Wilt u meer informatie over digitale toegankelijkheid en hoe Amberscript kan helpen, neem dan contact met ons op.